Kort programma

1. Groen-Lier&Ko kiest voor een radicaal andere bestuursstijl gekenmerkt door inspraak en participatie:

 • Veel meer dan vandaag gebeurt, waarderen en benutten we de tonnen expertise van burgers, wijkcomités en verenigingen, adviesraden en lokale ondernemers.
 • Een Lierse burgerbegroting laat iedereen meebeslissen over vernieuwende projecten
  ingediend door burgers en verenigingen.
 • Verregaande inspraak voor burgers verenigd in wijkcomités in de herinrichting van straten en in maatregelen die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren.
 • Spreek- en discussierecht voor burgerverenigingen tijdens open gemeenteraden.

2. Groen-Lier&Ko wil onze stad voluit ‘vergroenen’:

 • Onze dorps- en stadskern inrichten op maat van voetgangers en fietsers. Met wegversmallingen via groenaanplanting met het oog op trager autoverkeer; school- en fietsstraten; vlotte en veilige fietsverbindingen; fietsenstallingen en fietskluizen in elke woonwijk; brede en goed onderhouden voetpaden; extra zitbankjes; …
 • Autodelen als norm. Een Lierse Zondag maakt de binnenstad alvast elke week autoluw.
 • Een lokaal mobiliteitsbudget voor bewoners die ervoor kiezen om geen eigen wagen te hebben.
 • Ondersteuning van straatgeveltuinen en kleinschalig-innovatieve stadslandbouw.
 • Een sociaal en duurzaam alternatief voor de ronduit schandalige forfaitaire afvaltaks.
 • Een Lierse duurzaamheidstoets die politici aanmoedigt tot het toetsen van de impact van geplande beleidsmaatregelen op mens, milieu en economie vooraf in kaart te brengen.

3. Groen-Lier&Ko staat borg voor een zorgzame stad:

 • Een toereikend basisinkomen voor de meest kwetsbare gezinnen in onze stad.
 • Extra inzet op sociale tewerkstelling door samenwerking met sociale economiebedrijven.
 • Een haalbare dossierlast voor OCMW-medewerkers om de dienstverlening te versterken.
 • Een buddynetwerk dat buurtbewoners aanmoedigt en om zorg op te nemen voor elkaar.
 • Extra steun aan jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die zich mee ontfermen over maatschappelijk kwetsbare stadsgenoten.

4. Groen-Lier&Ko ondersteunt creatief ondernemerschap via een Lierse incubator die:

 • Startende ondernemers actief ondersteunt in de ontwikkeling van hun bedrijfsplannen.
 • Middenstanders ervaren coaches aanreikt om hun winkelconcept te herdenken, o.m. door veel sterker in te zetten op beleving en door een online strategie te ontwikkelen.
 • Een boost geeft aan de vandaag nog onderontwikkelde deeleconomie in onze stad.

5. Groen-Lier&Ko investeert in noodzakelijke infrastructuur:

 • Een nieuw cultuurcentrum in een vernieuwde stationsomgeving.
 • Jeugdvoetbalinfrastructuur aan de Hoge Velden en een kunstgrasveld voor VK Hooikt.
 • Mits steun van de Vlaamse overheid: noodzakelijke tunnels voor voetgangers en fietsers aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Ring en aan het station.

 

downloaden in pdf