Speerpunten Groen-Lier&Ko

De afgelopen zes jaar werden niet zozeer gekleurd door wanbestuur, maar wel door non-bestuur. Alsof onze stad ‘bleef stille staan’, zo vindt Groen-Lier&Ko. Tijd voor een nieuw elan voor onze stad: Lier en Koningshooikt hebben nood aan visie, durf, creativiteit en betrokkenheid.

Download het volledige programma

Herlees onze reportages uit 2030

Foto's: Hugo Torfs

Lier en Koningshooikt, onze stad en dorp maken we samen

Wanneer we hogerop stelden dat het stadsbestuur eerder uitblonk in non-bestuur dan in wanbestuur, dan maken we graag een grote uitzondering: het gebrek aan inspraak en participatie van burgers en verenigingen was de afgelopen zes jaar zonder meer pijnlijk. Groen-Lier&Ko eist op dat vlak een fundamentele ommezwaai en wil in zowel Lier als Koningshooikt een heuse participatiecultuur realiseren waarbij we burgerparticipatie omarmen als onze grootste troef:

 • Wijkgebonden participatiebudgetten die buurtbewoners aanmoedigen om samen na te denken welke plannen ze in hun woonomgeving wensen te realiseren.
 • Een jaarlijkse burgerbegroting waarbij inwoners van Lier en Koningshooikt samen beslissen over een substantieel stuk van het stedelijk budget en samen dienen te bepalen welke ingediende initiatieven voorrang verdienen.
 • Een traditie van Open Gemeenteraden waar burgers, verenigingen en ondernemingen omtrent thema’s spreek- en discussierecht krijgen en zo in debat kunnen treden met verkozen politici.
 • Respect voor en reële inspraak van adviesraden.
 • Burgerpanels die onder begeleiding van experten de langetermijnvisie van onze stad helpen uitdenken.
 • Een online participatie-instrument waardoor het stadsbestuur continu de vinger aan de pols houdt en peilt naar wat er leeft onder de bevolking.

Vergroen je stad

... op maat van mensen:

Groen-Lier&Ko wil Lier en Koningshooikt de komende twaalf jaren – zowel letterlijk als figuurlijk – voluit ‘vergroenen’.

Groen-Lier&Ko wil het historische karakter van onze binnenstad voluit benutten als troef om Lier opnieuw op de kaart te zetten als een van de fijnste steden in Vlaanderen om te winkel en te genieten (zie ook het luik ‘Lier, stad van creatieve ondernemers’). Verder pleiten we voor een binnenstad waar het veilig en gezond is om te wonen. Om die beide redenen maakt Groen-Lier&Ko een absolute prioriteit van het terugdringen van het autoverkeer in onze dorps- en stadskern.

Onze straten dienen de komende twaalf jaar een grondige metamorfose te ondergaan. Straten worden ingericht op een manier dat auto’s er weliswaar welkom blijven, maar zich schikken naar andere functies in onze stad (wonen, wandelen, fietsen, genieten). Dat kan vaak met relatief eenvoudige ingrepen die bovendien weinig financiële middelen vergen (enkel noodzakelijke tunnels voor voetgangers en fietsers vergen niet geringe investeringen, weliswaar deels of geheel te financieren door hogere overheden):

 • Voetgangers worden in onze stad nog te veel verwaarloosd. Dat kan en moet beter. Brede en goed onderhouden voetpaden – toegankelijk voor kinderwagen, rollator en rolstoel – vormen een prioriteit. Op heel veel plekken in Lier en Koningshooikt kan er ruimte voorzien worden voor extra zitbankjes: rustpunten voor mensen die minder goed ter been zijn, maar meteen ook een flinke extra dosis gezellige ontmoetingsruimte in onze stad.
 • Dubbelrichting voor fietsen wordt de norm. Het nieuwe stadsbestuur en de belangenverenigingen van zwakke weggebruikers ontwerpen tevens samen een actieplan dat aangeeft welke straten op korte en langere termijn kunnen worden omgevormd tot fietsstraten.
 • Een vlotte en kwalitatieve fietsverbinding aan het station dient de stadsdelen aan beide zijden van de sporen kwalitatief met elkaar te verbinden. De aanleg van fietsostrades vormt tevens een uitstekende aanleiding om ook aan de spoorwegoversteek op de Lispersteenweg een tunnel te voorzien voor wandelaars en fietsers.
 • Vanuit de naburige gemeenten – en op de allereerste plaats vanuit deelgemeente Koningshooikt – zijn er aaneensluitende fietsroutes over het hele Lierse grondgebied: die garanderen een veilige bereikbaarheid van scholen, jeugd-, cultuur- en sportinfrastructuur.
  Dit vergt onder meer een tunnel voor voetgangers en fietsers aan het kruispunt van de Ring en de Aarschotsesteenweg, ook noodzakelijk met het oog op een verkeersveilige ontwikkeling van de Hoge Velden. Het nieuwe stadsbestuur dient hier voluit voor te lobbyen ten aanzien van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer).
 • Schoolstraten maken onze schoolomgevingen niet alleen verkeersveiliger, maar vooral ook gezonder. Niet enkel de verkeersveiligheid van de directe schoolomgeving, maar van alle schoolroutes verdient prioriteit.
 • Verkeersdrukte en luchtkwaliteit worden permanent gemonitord en zichtbaar in beeld gebracht.
 • Infrastructurele ingrepen zoals verkeersdrempels, wegversmallingen via groenaanplanting enz. wijzen automobilisten erop dat voetgangers en fietsers voorrang genieten in onze dorps- en stadskern.
 • Als kroon op het werk wil Groen-Lier&Ko de huidige zone 30 binnen de vesten in de tweede helft van de volgende legislatuur uitbreiden tot een zone 30 binnen de Ring. Enkel voor grote toegangswegen waar voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen (op dit moment en dus op basis van de huidige verkeersinfrastructuur komt enkel de Mechelsesteenweg daartoe in aanmerking), kan een uitzondering voorzien worden. De uitbreiding van de zone 30 wordt gekoppeld aan een rechtvaardig handhavingsbeleid.
 • Als het van Groen-Lier&Ko afhangt, benijden vergelijkbare steden ons binnen pakweg tien jaar omwille van het aantal gezinnen dat instapte in projecten van autodelen. De stad dient autodelen daarom voluit aan te moedigen en te verankeren in het beleid inzake ruimtelijke planning.
 • Lier uitbouwen tot een van dé fietssteden van Vlaanderen, vergt tevens meer plaats om fietsen veilig te stallen nabij de woning en interessante bestemmingen. In elke woonwijk worden fietsenstallingen uitgewerkt, met ook een netwerk van fietskluizen waar buurtbewoners hun fietsen droog en veilig kunnen plaatsen.
 • We becijferen een lokaal mobiliteitsbudget, waarmee we de lusten en lasten van mobiliteit kunnen spreiden. Bewoners kunnen het aanwenden voor een bewonerskaart indien ze hun auto nodig hebben, maar kunnen hun lokaal mobiliteitsbudget ook duurzamer gebruiken om een fietskluis te huren, voor een deelauto of openbaar vervoer.
 • Leiderschap vergt een voorbeeldfunctie. Groen-Lier&Ko hoopt dat het volgende college van burgemeester en schepenen er consequent voor kiest om zichzelf in onze binnenstad te voet of met de fiets te verplaatsen.
 • Op zaterdagen wordt de Kartuizersvest een winkelwandelstraat. Dat zou niet alleen veiliger en gezonder zijn, maar zeker ook een boost geven aan de lokale middenstand.
  En waarom geen ‘Lierse Zondag’, een wekelijkse autoluwe zondag in onze binnenstad? Hoe zalig zou dat zijn. Sterker inzetten op systemen van nummerplaatherkenning (zodat stadsbewoners zich ook op zondag probleemloos kunnen verplaatsen met de auto) helpt dit mogelijk maken.

Op termijn van twee legislaturen bepleit Groen-Lier&Ko een grondige heraanleg van het dorpscentrum van Koningshooikt met meer aandacht voor groen, ontmoeting, voetgangers en fietsers. Ook van dit project wil Groen-Lier&Ko een model van participatie maken: omwonenden, middenstanders, scholen, burgerverenigingen en vele andere belanghebbenden moeten hier alle bij betrokken worden zodat deze heraanleg van het dorpscentrum een project wordt waar alle Hooiktenaars fier op zijn.

Ook letterlijk wil Groen-Lier&Ko de stad ‘vergroenen’. Het progressieve stadskartel wil sterk inzetten op straatgeveltuinen en kleinschalig-innovatieve stadslandbouw.

Met onze mooie stadsvesten en de groene Netevallei zijn Lier en Koningshooikt reeds een topbestemming voor wandelaars en fietsers. Groen-Lier&Ko wil samen met burgers, verenigingen, landbouwers en ondernemers nog meer inzetten op een versterking en met elkaar verbinden van kwalitatief groen met een hoge biodiversiteitswaarde aan inheemse soorten in en rondom de stads- en dorpskern. In de schoot van de milieuraad, maar ook in rechtstreekse dialoog met alle lokale actoren, wordt een actieplan opgemaakt dat duurzame verwezenlijkingen beoogt op korte, middellange en lange termijn.

Lier dient het voortouw te nemen in de strijd tegen plastic en afvalproductie. De ronduit schandalige afvaltaks die N-VA en Open VLD invoerden, wordt afgeschaft: ‘de vervuiler betaalt’ en ‘sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ dienen centraal te staan wanneer met Groen-Lier&Ko aan de bestuurstafel over alternatieven wordt beslist.

... en op maat van dieren:

Niet enkel mensen, maar ook dieren verdienen ruimte, zorg en aandacht in onze stad. Met GroenLier&Ko stellen we volgende zaken voor:

 • De burgemeester en schepenen van de huidige coalitie verdeelden in totaal liefst 34 bevoegdheden onder elkaar, maar dierenwelzijn maakt daar helaas geen deel van uit. Laat ons daar alvast mee starten volgende legislatuur: de dieren en dierenvrienden hebben recht op een schepen die zich – bovenop zijn/haar andere bevoegdheden – bekommert om dierenwelzijn.
 • Ook bij onze politiediensten zou extra knowhow omtrent dierenwelzijn geen overbodige luxe zijn. Een paar agenten die zich specialiseren in dierenwelzijn kunnen samen een groot verschil maken. Zeker indien die samenwerken met enkele ambtenaren in een 'Cel Dierenwelzijn' van waaruit bijvoorbeeld ook sensibiliserende acties kunnen opgezet worden om mensen te waarschuwen voor fokkers die pups te vroeg scheiden van hun moeder; om de sterilisatie van huiskatten aan te moedigen; ... Sensibilisering die kan gebeuren via De Peperbus, via infosessies in scholen en voor verenigingen, via sociale media enz.
 • Ook honden verdienen kwaliteitsvolle ruimte in onze stad. De hoogste tijd daarom voor extra hondenweides en doordachte hondenlosloopzones. Waarom ook geen automaten voorzien met gratis of goedkope hondenpoepzakjes? Graag papieren dan wel, want de strijd tegen plastic dienen we ook lokaal op te voeren.
 • Laat ons verder vooral niet uit het oog verliezen hoe heilzaam gezelschapsdieren zijn voor senioren. In sociale woningen, serviceflats en woonzorgcentra moedigen we het houden van dieren beter aan in plaats van het te ontmoedigen. Uiteraard met respect voor het samen-leven (en dus met beperkingen op bv. het aantal huisdieren). Een prachtvoorbeeld is alvast de therapiehond Stanske die sinds kort een vaste en graag geziene gast is van woonzorgcentrum Paradijs. Méér van dat, graag!
 • Misschien moeten we ook maar enkele taboes durven doorbreken. Is particulier vuurwerk – gezien de onveiligheid ervan en de negatieve impact op dieren – nog van deze tijd? Zouden we het aantal vuurwerken op publieke evenementen niet stilaan beperken tot een absoluut minimum? Horen dieren nog wel thuis op kermissen op Liers grondgebied? Kan de catering vanuit Stad Lier niet extra inzetten op een vegetarisch aanbod en diervriendelijke criteria opnemen in overheidsbestekken? De vragen stellen, is ze beantwoorden. Lijkt ons althans.

Samen wonen in Lier

Geen verdere stadsinbreiding zonder een fundamentele visie op automobiliteit en openbare ruimte in onze stad: Groen-Lier&Ko pleit voor een Liers Bouwmeesterteam dat in samenspraak met politieke partijen, burgerorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden een duurzame langetermijnvisie uitstippelt op wonen en mobiliteit in onze stad (zie ter zake ook de uitgesproken steun die Groen-Lier&Ko toezegt aan het burgerinitiatief Lier Herschapen).

Groen-Lier&Ko wil een ambitieus actieplan ‘Samen-wonen in Lier en Koningshooikt’ dat inzet op diverse vormen van samenwonen: cohousingprojecten waarbij gezinnen vele gemeenschappelijke ruimten samen delen; solidair wonen om woonkosten te delen en zo armoede te helpen bestrijden; kangoeroewonen om samenwonen tussen grootouders, kinderen en kleinkinderen aan te moedigen; informeel tuindelen tussen buren om de gezamenlijke kwalitatieve groen- en ontspanningsruimte te realiseren, …

Geen nieuwe woonprojecten zonder sociale mix en dus ook voldoende sociale woningen (inclusief échte starterswoningen voor Lierse jongeren tot de leeftijd van 30): een gemiste kans als de Normaalschoolsite mag onze stad nooit meer overkomen; Groen-Lier&Ko zal alle resterende kansen tot bijsturing – niet enkel op sociaal vlak overigens, maar ook op ter bescherming van de leefbaarheid van ’t Looks – ten volle benutten.

Met het begijnhof – door UNESCO erkend als een werelderfgoed met een ‘uitzonderlijke waarde voor de mensheid’ – heeft Lier een parel op haar grondgebied. De stad, de bezoekers en de bewoners zijn zich daarvan bewust. Groen-Lier&Ko wil dat er niet alleen wordt uitgepakt met de titel werelderfgoed, maar dat de beheerders (OCMW en Kerkfabriek) er ook naar handelen. Concreet vragen we dat er iets wordt gedaan aan verschillende problemen zoals de onaanvaardbare hoge leegstand, de erbarmelijke toestand van de kasseien en de riolering. Enkel zo zal de parel van het begijnhof weer volop kunnen blinken.

Lier, een zorgende stad

Extreme armoede is een schandvlek van onze tijd. Groen-Lier&Ko pleit voor een sociaal-innovatief experiment in de vorm van een basisinkomen voor de meest kwetsbare gezinnen in onze stad: de wetenschappelijke instrumenten zijn daartoe voorhanden, tijd om de nodige durf te tonen om hiermee aan de slag te gaan.

‘Werk, werk, werk’ voor kansengroepen kan gerealiseerd worden door vanuit onze stad veel meer dan vandaag impulsen te geven aan sociale economiebedrijven (onder meer door sociale criteria te hanteren bij het uitschrijven van lokale overheidsopdrachten) en door vanuit het OCMW veel sterker in te zetten op sociale tewerkstelling van mensen met een leefloon.

Gezinnen op de vlucht voor oorlog zijn welkom in onze stad: Groen-Lier&Ko ijvert voor een warm en integratiegericht onthaal van vluchtelingen en andere nieuwe Lierenaars met een migratieachtergrond. Het LOI (lokaal opvanginitiatief) wordt uitgebreid zodat in onze stad ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen een warm thuis kunnen vinden.

Stad Lier zet in op lokale praktijktesten in de strijd tegen discriminatie, met focus op de huurwoningmarkt.

Nog steeds kunnen gezinnen die leven in extreme armoede volledig worden afgesloten van aardgas of elektriciteit en/of kan de waterkraan volledig toegedraaid worden. Hoe beperkt ook het aantal keer dat dit in onze stad effectief gebeurt: Groen-Lier&Ko vindt volledige afsluitingen van nutsvoorzieningen mensonwaardig. Het creëert leefsituaties waarbij mensen terugvallen op overlevingsstrategieën om te voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften. Het werkt sociaal isolement in de hand en ontneemt hen net de kracht om de situatie te veranderen. Volledige afsluiting gaat ook volledig voorbij aan het (grondwettelijk) recht op nutsvoorzieningen dat Vlaamse armoedeorganisaties nastreven.

Extreme armoede en psychologische problemen zijn vaak heel nauw met elkaar verbonden. Groen-Lier&Ko vraagt daarom meer aandacht vanuit het lokaal bestuur in geestelijke gezondheidszorg. Dit kan door extra middelen te investeren en zo het aanbod uit te breiden. Initiatieven omtrent geestelijke gezondheidszorg moeten toegankelijker worden en kunnen met hulp van de stad bekender worden gemaakt bij kwetsbare groepen. Ook voor kinderen die hier nood aan hebben, moet er een passend aanbod zijn.

Een deel van de kwetsbare gezinnen wordt niet bereikt. Zij hebben nood aan een zeer intensieve begeleiding. Dat is vaak niet mogelijk voor maatschappelijk werkers door tijdsgebrek. Methodieken zoals het GO-team in Mechelen vormen een goede bron van inspiratie, in de strijd tegen kinderarmoede. Het ‘GO-team’ bestaat uit gezinsondersteuners die elk met een beperkt aantal gezinnen een traject afleggen. Door de lage caseload (10 complexe dossiers) kunnen de gezinsondersteuners een intensief traject afleggen met gezinnen, wat op lange termijn effectiever kan zijn dan hulpverleningstrajecten beperkt tot korte termijn.

Ook met het oog op de ondersteuning van jongeren die erg problematisch gedrag vertonen, is een dergelijke multidisciplinaire aanpak aan gewezen. Lier levert voor deze groep vandaag te weinig inspanningen met vele individuele én samenlevingsproblemen tot gevolg.

De werking van de buitenschoolse kinderopvang Kadee moet laagdrempeliger dan vandaag het geval is: vooral eenoudergezinnen en mensen in armoede lijden hieronder. In samenspraak met sociale organisaties dient hierin verbetering te komen.

Niet enkel de stad dient zorg te dragen voor haar meest kwetsbare inwoners, ook als burgers kunnen we ons beste beentje voorzetten. Groen-Lier&Ko ijvert voor een grootschalig buddynetwerk dat sterkere vrijwilligers verbindt met stadsgenoten die steun, zorg en warmte kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding, administratieve ondersteuning, hulp bij het doen van boodschappen en ga zo maar door. Ook onze sportclubs zijn zeker bereid om mee sociale verantwoordelijkheid op te nemen door kansengroepen nog sterker te integreren in hun werking. Een zorgende stad, daar zorgen we immers samen voor.

Lier, stad van creatieve ondernemers

Zorg dragen voor het eigen gezin en voor onze kwetsbare stadsgenoten, vergt een sterke lokale economie.

Groen-Lier&Ko ijvert voor een echte Lierse incubator die:

 • Startende ondernemers actief ondersteunt in de ontwikkeling van hun bedrijfsplannen.
 • Middenstanders ervaren coaches aanreikt om hun winkelconcept aan te passen aan veranderende tijden, onder meer door veel sterker in te zetten op beleving en door een online strategie te ontwikkelen.
 • Data van de stedelijke overheid - met respect voor privacy – helpt ontsluiten met het oog op marktonderzoek.
 • Seminaries en excursies organiseert omtrent succesrijk creatief ondernemerschap in klein-stedelijke gebieden.
 • Een boost geeft aan de vandaag nog onderontwikkelde deeleconomie in onze stad.

Shoppen in Lier moet opnieuw een heuse beleving worden. De gastronomische troeven van onze stad moeten veel sterker worden uitgespeeld. Samenwerking met de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten, met de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en met ander Liers artistiek talent kan vitrines omtoveren tot creatieve pareltjes, kan zorgen voor verrassende en tot de verbeelding sprekende animatie in straten en op pleinen, …

Onze stad kan zoveel meer dan vandaag gebeurt, ook ter versterking van onze lokale ondernemers. Laat ons hen alle steun bieden, voluit betrekken bij het beleid en hen op onze beurt vragen om positieve ambassadeurs te zijn van onze stad.

Lier, plezier op kop

Toegegeven, die slogan bedachten we niet zelf. Het is dan ook een topslogan die onze stad nog veel meer zou moeten typeren dan vandaag al het geval is. Zowel cultuur als sport-voor-allen vormen voor Groen-Lier&Ko prioriteiten voor de volgende twaalf jaar:

 • De infrastructuur van Cultuurcentrum De Mol is een stad als Lier onwaardig. Naburige gemeenten beschikken over betere infrastructuur, steeds meer artiesten kunnen en willen in Lier om zowel technische als artistieke redenen niet meer terecht.
  Als stad met een grote geschiedenis op het vlak van cultuur kan Lier niet anders dan investeren in een hoogwaardige culturele infrastructuur. Groen-Lier&Ko vertoont – omwille van de centrale ligging, ook op het vlak van duurzame mobiliteit – een sterke voorkeur voor een nieuw cultuurcentrum in de eveneens met absolute prioriteit te vernieuwen stationsomgeving.
 • Groen-Lier&Ko wil Lier op de kaart zetten als dé reuzenstad van Vlaanderen. We hebben alle troeven daartoe – een schitterende reuzencollectie, maar ook een grote, deskundige en enthousiaste groep vrijwilligers – in handen. De hoogste tijd om dit via een uitgekiende city marketing strategie veel duidelijker in de verf te zetten, onder meer via een aanvraagdossier tot UNESCO Werelderfgoed. Met wie weet – met de droom van het ‘Maison des Géants in Ath in het achterhoofd – een ‘Huis van de Lierse Reuzen’ als toekomstige kers op de taart.
  Geen grootschalig, klassiek of statisch museum met permanente openingsuren en dus onbetaalbaar voor onze stad. Wel een dynamische en tot de verbeelding sprekende plek waar inwoners van Lier en bezoekers aan onze stad zich op evenementiële basis kunnen onderdompelen in het fascinerende Huis van de Lierse Reuzen.
 • Groen-Lier&Ko ziet wel iets in een free podium voor Lierse jongeren en oudere creatievelingen. Waarom geen jaarlijkse podiumprijs vanuit het nieuwe Lierse cultuurcentrum voor ‘Liers talent’? Waarom ook niet mikken op een revival van Popwonder, een succesrijk evenement uit de jaren ’90 hier in onze stad? ‘Chique et pas cher’, als u het ons vraagt.
 • Over het dossier van de Hoge Velden hoeft niemand hoog van de toren te blazen: de vorige noch de huidige coalitie slaagden erin om dit dossier effectief te realiseren. Laat ons het er toekomstgericht samen over eens zijn: de Hoge Velden zijn van cruciaal belang, onze jeugdig voetbaltalent verdient alle speelkansen op eigen grondgebied. Met vereende krachten moet ons dat lukken ook, Groen-Lier&Ko zal hierin voluit mee de kar trekken. Zoals hogerop vermeld, dient Lier ten aanzien van de Vlaamse overheid fors aan te dringen op een tunnel voor voetgangers en fietsers aan het kruispunt van de Ring en de Aarschotsesteenweg.
 • In de levendige debatten omtrent Lierse Kempenzonen en K. Lyra-Lierse dient voor Groen-Lier&Ko de aandacht voor het jeugdvoetbal centraal te staan. Wat de verhuring door OCMW Lier van de oefenterreinen in Kessel betreft, hanteert Groen-Lier&Ko volgende uitgangspunten:
  • Vanuit het perspectief van het OCMW Lier en bij uitbreiding het stadsbestuur is het billijk om – naar model van de ondersteuning van de tennisclub, de atletiekclubs en de turnclubs van Lyra en Lierse in onze stad – te vragen dat beide clubs de oefenterreinen in Kessel zouden delen.
  • Voor de verdeling van het gebruik van de oefenterreinen stelt Groen-Lier&Ko een glashelder criterium voor: het aantal aangesloten jeugdspelertjes met woonplaats in Lier of Koningshooikt dat beide clubs – op dag van vandaag en vanaf dan jaarlijks te evalueren – kunnen aantonen. Een criterium dat trouwens gelijkaardig door de stad gehanteerd wordt voor bijvoorbeeld de subsidies aan ‘erkende verenigingen’.
   Indien we uitgaan van een regionale functie van Lier op het vlak van jeugdwerking, dan is het voor Groen-Lier&Ko denkbaar dat ook het aantal jeugdspelertjes van onze buurgemeenten meegenomen wordt als criterium. Verder dan onze buurgemeenten reikt onze regionale functie echter niet.
  • Het lot van onze jeugdvoetballertjes is niet te koop. De investeringscapaciteit van beide clubs mag nooit een criterium vormen waarop de verdeling van de oefenterreinen in Kessel wordt gebaseerd.
   Al zeker niet omdat de oefenterreinen in Kessel een weliswaar acute, maar tegelijk ook tijdelijke oplossing vormen. Eens de jeugdvoetbalinfrastructuur op de Hoge Velden gerealiseerd is, wordt dit de nieuwe trainingsstek voor de jeugdvoetballertjes van alle clubs uit Lier en Koningshooikt die er gebruik van wensen te maken.
  • Ook KVK Hooikt verdient de volgende jaren infrastructurele steun. Groen-Lier&Ko steunt de plannen van de club voor de aanleg van een kunstgrasveld en wil hiervoor vanuit Stad Lier cofinanciering ter beschikking stellen.
   K. Lyra-Lierse biedt aan dat – in afwachting van de realisatie van dit kunstgrasveld – ook jeugdspelertjes van KVK Hooikt op regendagen terecht kunnen op de oefenterreinen in Kessel. Ook dit gentlemen’s agreement tussen beide clubs dient in aanmerking genomen worden wanneer eerstdaags beslist wordt over de verdeling van de oefenterreinen in Kessel.
 • Op langere termijn wil Groen-Lier&Ko dat een nieuw verkozen stadsbestuur mee de schouders zet onder de bouw van een kleinschalig, maar uitbreidbaar voetbalstadion voor K. Lyra-Lierse op Liers grondgebied. De Hoge Velden lijkt daartoe een vanzelfsprekende locatie. Voor het stadion zelf dient K. Lyra-Lierse private investeerders aan te trekken. Stad Lier kan de stadsclub ondersteunen door gronden ter beschikking te stellen tegen een haalbare lange termijn huurprijs. Dat naar model van de ondersteuning van de tennisclub, de atletiekclubs en de turnclubs van Lyra en Lierse in onze stad.
 • Groen-Lier&Ko bepleit zoal hoger reeds gesteld een nieuw Liers cultuurcentrum in de vernieuwde stationsomgeving. Dat biedt perspectief op de realisatie van extra sport-voor-allen infrastructuur op de huidige locatie van CC De Mol. Groen-Lier&Ko suggereert dat de stedelijke sportraad op dat vlak een strategische visie op lange termijn ontwikkelt.

Lier, waar duurzaamheid troef is

Groen-Lier&Ko pleit voor een Lierse duurzaamheidstoets. Die moedigt politici aan om –
vooraleer ze een beleidsmaatregel goedkeuren die impact heeft op langere termijn en/of een groot budget behoeft – de effecten van die maatregel op mens, milieu en economie vooraf in kaart te brengen.

Concreet meet een lokale duurzaamheidstoets de impact van een geplande beleidsmaatregel op zowel de gezondheid van onze burgers, de levenssituatie van kansarme stadsgenoten en de leefbaarheid van wijken als op het milieu, de biodiversiteit en de lokale economie. Blijkt die impact negatief, dan kan de geplande maatregel bijgeschaafd worden vooraleer die definitief genomen wordt.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren