'Vergroen de stad'

28 Juni 2018

Groen-Lier&Ko wil Lier en Koningshooikt de komende twaalf jaren – zowel letterlijk als figuurlijk – voluit ‘vergroenen’.                   Groen-Lier&Ko wil het historische karakter van onze binnenstad voluit benutten als troef om Lier opnieuw op de kaart te zetten als een van de fijnste steden in Vlaanderen om te winkel en te genieten (zie ook het luik ‘Lier, stad van creatieve ondernemers’). Verder pleiten we voor een binnenstad waar het veilig en gezond is om te wonen. Om die beide redenen maakt Groen-Lier&Ko een absolute prioriteit van het terugdringen van het autoverkeer in onze dorps- en stadskern. Onze straten dienen de komende twaalf jaar een grondige metamorfose te ondergaan. Straten worden ingericht op een manier dat auto’s er weliswaar welkom blijven, maar zich schikken naar andere functies in onze stad (wonen, wandelen, fietsen, genieten). Dat kan vaak met relatief eenvoudige ingrepen die bovendien weinig financiële middelen vergen (enkel noodzakelijke tunnels voor voetgangers en fietsers vergen niet geringe investeringen, weliswaar deels of geheel te financieren door hogere overheden).

 • Voetgangers worden in onze stad nog te veel verwaarloosd. Dat kan en moet beter. Brede en goed onderhouden voetpaden – toegankelijk voor kinderwagen, rollator en rolstoel – vormen een prioriteit. Op heel veel plekken in Lier en Koningshooikt kan er ruimte voorzien worden voor extra zitbankjes: rustpunten voor mensen die minder goed ter been zijn, maar meteen ook een flinke extra dosis gezellige ontmoetingsruimte in onze stad.
 • Dubbelrichting voor fietsen wordt de norm. Het nieuwe stadsbestuur en de belangenverenigingen van zwakke weggebruikers ontwerpen tevens samen een actieplan dat aangeeft welke straten op korte en langere termijn kunnen worden omgevormd tot fietsstraten.
 • Een vlotte en kwalitatieve fietsverbinding aan het station dient de stadsdelen aan beide zijden van de sporen kwalitatief met elkaar te verbinden. De aanleg van fietsostrades vormt tevens een uitstekende aanleiding om ook aan de spoorwegoversteek op de Lispersteenweg een tunnel te voorzien voor wandelaars en fietsers.
 • Vanuit de naburige gemeenten – en op de allereerste plaats vanuit deelgemeente Koningshooikt – zijn er aaneensluitende fietsroutes over het hele Lierse grondgebied: die garanderen een veilige bereikbaarheid van scholen, jeugd-, cultuur- en sportinfrastructuur.
  Dit vergt onder meer een tunnel voor voetgangers en fietsers aan het kruispunt van de Ring en de Aarschotsesteenweg, ook noodzakelijk met het oog op een verkeersveilige ontwikkeling van de Hoge Velden. Het nieuwe stadsbestuur dient hier voluit voor te lobbyen ten aanzien van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer).
 • Schoolstraten maken onze schoolomgevingen niet alleen verkeersveiliger, maar vooral ook gezonder. Niet enkel de verkeersveiligheid van de directe schoolomgeving, maar van alle schoolroutes verdient prioriteit.
 • Verkeersdrukte en luchtkwaliteit worden permanent gemonitord en zichtbaar in beeld gebracht.
 • Infrastructurele ingrepen zoals verkeersdrempels, wegversmallingen via groenaanplanting enz. wijzen automobilisten erop dat voetgangers en fietsers voorrang genieten in onze dorps- en stadskern.
 • Als kroon op het werk wil Groen-Lier&Ko de huidige zone 30 binnen de vesten in de tweede helft van de volgende legislatuur uitbreiden tot een zone 30 binnen de Ring. Enkel voor grote toegangswegen waar voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen (op dit moment en dus op basis van de huidige verkeersinfrastructuur komt enkel de Mechelsesteenweg daartoe in aanmerking), kan een uitzondering voorzien worden. De uitbreiding van de zone 30 wordt gekoppeld aan een rechtvaardig handhavingsbeleid.
 • Als het van Groen-Lier&Ko afhangt, benijden vergelijkbare steden ons binnen pakweg tien jaar omwille van het aantal gezinnen dat instapte in projecten van autodelen. De stad dient autodelen daarom voluit aan te moedigen en te verankeren in het beleid inzake ruimtelijke planning.
 • Lier uitbouwen tot een van dé fietssteden van Vlaanderen, vergt tevens meer plaats om fietsen veilig te stallen nabij de woning en interessante bestemmingen. In elke woonwijk worden fietsenstallingen uitgewerkt, met ook een netwerk van fietskluizenwaar buurtbewoners hun fietsen droog en veilig kunnen plaatsen.
 • We becijferen een lokaal mobiliteitsbudget, waarmee we de lusten en lasten van mobiliteit kunnen spreiden. Bewoners kunnen het aanwenden voor een bewonerskaart indien ze hun auto nodig hebben, maar kunnen hun lokaal mobiliteitsbudget ook duurzamer gebruiken om een fietskluis te huren, voor een deelauto of openbaar vervoer.
 • Leiderschap vergt een voorbeeldfunctie. Groen-Lier&Ko hoopt dat het volgende college van burgemeester en schepenen er consequent voor kiest om zichzelf in onze binnenstad te voet of met de fiets te verplaatsen.
 • Op zaterdagen wordt de Kartuizersvest een winkelwandelstraat. Dat zou niet alleen veiliger en gezonder zijn, maar zeker ook een boost geven aan de lokale middenstand.
  En waarom geen ‘Lierse Zondag’, een wekelijkse autoluwe zondag in onze binnenstad? Hoe zalig zou dat zijn. Sterker inzetten op systemen van nummerplaatherkenning (zodat stadsbewoners zich ook op zondag probleemloos kunnen verplaatsen met de auto) helpt dit mogelijk maken.

Op termijn van twee legislaturen bepleit Groen-Lier&Ko een grondige heraanleg van het dorpscentrum van Koningshooikt met meer aandacht voor groen, ontmoeting, voetgangers en fietsers. Ook van dit project wil Groen-Lier&Ko een model van participatie maken: omwonenden, middenstanders, scholen, burgerverenigingen en vele andere belanghebbenden moeten hier alle bij betrokken worden zodat deze heraanleg van het dorpscentrum een project wordt waar alle Hooiktenaars fier op zijn.

Ook letterlijk wil Groen-Lier&Ko de stad ‘vergroenen’. Het progressieve stadskartel wil sterk inzetten op straatgeveltuinen en kleinschalig-innovatieve stadslandbouw.

Met onze mooie stadsvesten en de groene Netevallei zijn Lier en Koningshooikt reeds een topbestemming voor wandelaars en fietsers. Groen-Lier&Ko wil samen met burgers, verenigingen, landbouwers en ondernemers nog meer inzetten op een versterking en met elkaar verbinden van kwalitatief groen met een hoge biodiversiteitswaarde aan inheemse soorten in en rondom de stads- en dorpskern. In de schoot van de milieuraad, maar ook in rechtstreekse dialoog met alle lokale actoren, wordt een actieplan opgemaakt dat duurzame verwezenlijkingen beoogt op korte, middellange en lange termijn.

Niet enkel mensen, maar ook honden verdienen kwaliteitsvolle ruimte in onze stad. De hoogste tijd daarom voor extra hondenweides en doordachte hondenlosloopzones.

Lier dient het voortouw te nemen in de strijd tegen plastic en afvalproductie. De ronduit schandalige afvaltaks die N-VA en Open VLD invoerden, wordt afgeschaft: ‘de vervuiler betaalt’ en ‘sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ dienen centraal te staan wanneer met Groen-Lier&Ko aan de bestuurstafel over alternatieven wordt beslist.