Open brief aan alle inwoners van Lier en Koningshooikt

01 December 2021

“Grove schending van privacy en raciale stigmatisering stop je niet in de doofpot” Beste stads- en dorpsgenoten Soms is zwijgen geen optie. Tijdens de commissievergadering Personeel, Loketwerking, ICT, Burgerlijke Stand, Dierenwelzijn en Begraafplaatsen van donderdag 25 november vond een ernstig incident plaats. In grove en laatdunkende termen liet schepen Rik Pets (N-VA) zich in uit over een Liers gezin met een migratieachtergrond – waarvan de identiteit door de schepen nauwelijks werd verhuld – dat een beroep dient te doen op het OCMW.

Niet enkel dit specifieke gezin moest het ontgelden. “Mensen van allochtone afkomst zijn nu eenmaal andere dingen gewoon dan wij”, aldus de schepen. Zij vertonen, zo bezwoer schepen Pets alle aanwezigen, “een gebrek aan inzet, omdat het hen te gemakkelijk wordt gemaakt”. Waarna hij stelde “dat we toch moeilijk bij hen allemaal op de deur kunnen gaan kloppen om ze uit hun kot te krijgen” en “dat we als stad toch niet kunnen blijven sinterklaas spelen naar alleman toe.”

Als raadsleden die getuige waren van deze beschamende vertoning hebben we getracht om de schepen te behoeden voor verdere kwetsende uitspraken, maar dat was niet vanzelfsprekend. Want schepen Pets “ziet wat hij ziet en denkt wat hij denkt”. “Ik ben een Lierenaar en ik uit mij. Dat is zo. En als ik mij niet goed voel in mijn vel met bepaalde mensen, dan is dat zo.” Omdat een volgende online commissievergadering enkele minuten later moest beginnen, kwam er gelukkig een einde aan het betoog van de schepen.

Een aantal andere passages uit het betoog van schepen Pets delen wij bewust niet, omdat ze de identiteit van het vermelde gezin zouden blootleggen. De grove schending van de privacy van dit gezin was ook de reden waarom het stadsbestuur – terecht – besloot om de opnames van de bewuste commissievergadering offline te halen.

Geschokt over de raciale vooroordelen waarvan schepen Pets tijdens deze commissievergadering blijk gaf, dienden wij een actuele vraag in – daarbij uiteraard nauwkeurig wakend over de privacy van het gezin in kwestie – om dit incident te bespreken op de gemeenteraad van maandag 29 november. Tot onze niet geringe verbazing besloot de voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad echter dat dit incident enkel mocht bediscussieerd worden in besloten zitting, dus in afwezigheid van pers en publiek.

Het reglement van de gemeenteraad laat ons helaas niet toe om in detail te treden over de inhoud van de discussie zoals die plaatsvond in deze besloten zitting. Wel kunnen we stellen dat de antwoorden op onze kritische vragen volstrekt ontoereikend waren.

 

Beste stads- en dorpsgenoten

Wanneer een schepen zich tijdens een openbare vergadering bezondigt aan grove schending van de privacy en aan raciale stigmatisering, dan stop je dit als stadsbestuur niet in de doofpot. Dat is allesbehalve netjes en getuigt van weinig moed. Daarom deze open brief.

Omdat op volgende vragen tijdens het besloten gedeelte van de gemeenteraad geen antwoord werd geboden, vinden wij het nodig is ze in het openbaar te stellen:

  • Mijnheer de schepen, erkent u dat u tijdens de commissievergadering van vorige donderdag zowel op een ongeoorloofde manier de privacy van een maatschappelijk kwetsbaar gezin schond alsook blijk gaf van raciale vooroordelen ten aanzien van stadsgenoten met een migratieachtergrond?
  • Zou u begrijpen dat Ahmed, Fatima, Igor, Eslem, Semir of Piotr – fictieve namen van mensen die symbool staan voor personeelsleden van Stad Lier met een etnisch-cultureel diverse achtergrond – zich naar aanleiding van uw uitspraken niet langer herkennen in ‘hun’ schepen van Personeel?
  • Kunt u begrijpen dat wij nauwelijks vertrouwen kunnen behouden in een schepen van Personeel die langs de ene kant blijkt geeft van raciale vooroordelen, maar langs de andere kant wel verondersteld wordt om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het personeelsbestand van Stad Lier een afspiegeling is van onze lokale samenleving?
  • Zou u tot slot kunnen begrijpen dat verliefde koppels met een migratieachtergrond er in de toekomst voor zouden kiezen om liever niet getrouwd te worden door een schepen van Burgerlijke Stand die er openlijk raciale vooroordelen op nahoudt?

Zeker wanneer het maatschappelijke debatten betreft die er écht toe doen, hebben burgers van Lier en Koningshooikt het recht om te weten waar hun verkozenen voor staan. Door het stadsbestuur geregisseerde doofpotoperaties kunnen al helemaal niet door de beugel. We steken onze nek uit en durven hopen op antwoorden op bovenstaande vragen.

 

Met vriendelijke groeten

Katrien Vanhove (raadslid), namens Groen-Lier&Ko
Stéphanie Van Campenhout (raadslid), namens CD&V Lier-Koningshooikt
Freddy Callaerts (raadslid), namens Vooruit Lier