Groen-Lier&Ko zegt steun toe aan burgerinitiatief Lier Herschapen

12 Juni 2018

Onder de noemer Lier Herschapen heeft een platform van bewonersgroepen een open brief geschreven. Zij uiten hun bezorgdheid over het gebrek aan een visie bij inbreidingsprojecten in onze stad, en daarmee ook gebrek aan draagkracht. Wij steunen dit burgerinitiatief in hun vraag naar een duidelijke visie op het Lier van de toekomst en naar burgerinspraak. Lees onze volledige reactie.

Het progressieve stadskartel Groen-Lier&Ko herkent zich wat ruimtelijke planning betreft in zeer grote mate in de visie die Team Vlaamse Bouwmeester onder de inspirerende leiding van Leo Van Broeck uitbouwde en uitdraagt. Het vormt dan ook geen toeval dat we dit voorjaar Nik Balthazars documentaire ‘Plannen voor plaats’ over de Vlaamse Bouwmeester vertoonden in Liers Ontmoetingscentrum Den Bril.
Niet alle elementen uit de visie van de Vlaamse Bouwmeester achten we even toepasbaar in onze stad. Zo denken we dat er in Lier geen draagvlak kan gevonden voor uitgesproken hoogbouwprojecten. Toch delen we het streven van de Vlaamse Bouwmeester naar kwalitatieve vormen van stadsinbreiding. De focus dient daarbij te liggen op kleinere private woonoppervlakten gekoppeld aan kwalitatieve openbare ruimte voor groen, ontmoeting en ontspanning.
Stadsinbreiding vergt echter een fundamentele visie waarin volgens Groen-Lier&Ko onder meer het terugdringen van automobiliteit centraal dient te staan. Het is immers een gevaarlijke illusie om burgers voor te spiegelen dat verdere stadsinbreiding kan gepaard gaan met een evenredige toename van het autoverkeer in onze stad. Niet enkel omdat meer auto’s zorgen voor hogere verkeersonveiligheid en lagere luchtkwaliteit, maar ook omdat rijdende en geparkeerde auto’s eenvoudigweg te veel ruimte innemen in onze stad en dus haaks staan op het concept van kwalitatieve openbare ruimte. Stadsinbreiding kan dus niet los gezien worden van veel meer aandacht voor autodelen, van een noodzakelijke omzwaai in het parkeerbeleid, etc.
Ook een uitgesproken keuze voor sociale mix vormt een onderdeel van de visie van Groen-Lier&Ko op stadsinbreiding. Geen nieuwe woonprojecten zonder sociale woningbouw, een belangrijk aspect dat in de ontwikkeling van de Normaalschoolsite bijvoorbeeld nauwelijks aandacht krijgt.
Een fundamentele langetermijnvisie ontbreekt momenteel, Lier vaart op dat vlak zonder noemenswaardig kompas. Groen-Lier&Ko pleit voor een grondige herwaardering van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de voorbije jaren grondig verwaarloosd in onze stad) opdat deze kan fungeren als een Liers Bouwmeesterteam. Dat Liers Bouwmeesterteam stippelt in samenspraak met politieke partijen, burgerorganisaties, bedrijven en andere belanghebbenden een duurzame langetermijnvisie uit op wonen en mobiliteit in onze stad.
In afwachting van deze langetermijnvisie – die bij grote voorkeur een groot politiek en maatschappelijk draagvlak geniet om een langetermijnaanpak mogelijk te maken – pleit Groen-Lier&Ko voor een bezinningsperiode waarin zeer omzichtig wordt omgesprongen met de goedkeuring van nieuwe bouwprojecten.
Stadsplanning kan tot slot niet los worden gezien van participatie, wel integendeel. Het gebrek aan inspraak en participatie van burgers en verenigingen was de afgelopen zes jaar zonder meer pijnlijk. Groen-Lier&Ko eist op dat vlak een fundamentele ommezwaai en wil in zowel Lier als Koningshooikt een heuse participatiecultuur realiseren waarbij we burgerparticipatie omarmen als onze grootste troef.